راهنمای نگارش

توجه: نویسندگان محترم لطفا قبل از ارسال مقالات راهنمای زیر را به دقت مطالعه نمایید و تمامی نکات مربوط به نحوه نگارش و طراحی صفحات را رعایت فرمایید. مقالات فاقد رعایت نکات زیر جهت اصلاح به نویسندگان برگشت داده می شوند. 

انواع مقالات مورد پذیرش
 مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article)     برای دریافت الگوی نگارش مقالات پژوهشی اصیل کلیک کنید
مقالات مروری: نقلی و ساختار یافته (Review Article: Narrative, Systematic review & Meta analysis)
نامه به سردبیر (Letter to Editor)
 گزارش کوتاه (Short Communication)
مقالات نقد و بررسی (Commentary Article)
گزارش موردی (Case Report)

 شیوه نگارش مقالات
مقالات ارسالی باید در نرم افزار Word با فونت B Mitra ، اندازه 12 ، و حاشیه 2 سانتی متر از هر طرف برروی صفحه A4 و به صورت یک ستونی تهیه گردد.
فاصله بین سطرها یک و نیم lines در نظر گرفته شود
. هم چنین هر سطر دارای شماره سطر (Line Numbers) باشد. به منظور آشنایی با نحوه درج شماره سطر اینجا کلیک فرمایید.


مقاله باید دارای بخشهای: عنوان، چکیده و کلیدواژها، مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری، تشکر و قدردانی، تضاد منافع و فهرست منابع باشد. درصورت لزوم مورادی مثل ابزارگردآوری اطلاعات در قسمت ضمائم اضافه گردند.

 مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article): گزارش مختصر و کامل علمی برگرفته از یک پژوهش است. این نوع مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جدول ها، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا 5000 واژه می باشد.

مقالات مروری: نقلی و ساختار یافته (Review Article: Narrative & Systematic review ): این نوع مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جدول ها، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا 4500 واژه می باشد.

* در این نوع مطالعات حداقل 3 رفرنس باید متعلق به نویسندگان باشد.

نامه به سردبیر (Letter to Editor):  حداکثر در حد 1000 کلمه و در ارتباط با مقالات یا نوشته‌های مجله (نقد مقاله) و پاسخ به اظهارنظر سایرین در مورد مقاله خود  و یا اعلام نظر در مورد موضوعی خاص و مهم می باشد. مجله در انتخاب و چاپ این نامه‌ها آزاد می‌باشد.

 گزارش کوتاه (Short Communication): مشابه مقاله های پژوهشی با یافته های پژوهشی اندک است. این نوع مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جدول ها، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا  2500 واژه می باشد. چکیده این مقالات ساختار یافته و حداکثر در 150 کلمه می باشد.

گزارش موردی (Case Report): یافته های این پژوهش در این نوع مقاله ها، محدود به یک موضوع یا مورد خاص است. این نوع مقالات شامل عنوان، چکیده فارسی و انگلیسی، متن مقاله، جدول ها، نمودارها، و منابع بوده و حداکثر تا  3000 واژه می باشد. چکیده این مقالات ساختار یافته و حداکثر در 150 کلمه می باشد.

 صفحه عنوان:
 باید در برگیرنده عنوان مقاله بوده که با قلم ضخیم تایپ می گردد . در زیر عنوان نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی و عنوان دانشگاهی، گروه آموزشی (یا مرکز تحقیقاتی)، دانشکده، دانشگاه، شهر و کشور آورده شود . علاوه بر آن نشانی نویسنده مسئول شامل نشانی کامل پستی، شماره تلفن، نمابر و پست الکترونیک با فاصله یک خط در زیر وابستگی سازمانی نویسندگان ذکر گردد.
درصورت حمایت مالی توسط یک سازمان خاص در انتهای صفحه عنوان ذکر شود. در صورت عدم استفاده از حمایت مالی نیز به روشنی ذکر گردد.

 چکیده: چکیده باید به دو زبان فارسی و انگلیسی به صورت ساختاریافته و حداکثر در 250 کلمه، تهیه گردد.
الف)چکیده فارسی : چکیده فارسی باید شامل مقدمه، روش، نتایج، و نتیجه گیری باشد. در زیر چکیده 3 تا 5 کلید واژه آورده شود. کلید واژه ها تا حد امکان باید از فهرست سرعنوانهای موضوعی پزشکی (MeSH) به آدرس http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/ انتخاب شوند.

ب)چکیده انگلیسی : چکیده انگلیسی باید در یک صفحه جداگانه تهیه شده و در برگیرنده عنوان انگلیسی مقاله، اسامی نویسندگان و وابستگی سازمانی آنها، و آدرس نویسنده مسول، و سازمان حمایت کننده مالی منطبق با قسمت فارسی باشد. محتوای چکیده انگلیسی باید شامل قسمت های  , Discussion & Conclusion, Introduction ، Methods ، Results   باشد. در زیر چکیده 3 تا 5 کلید واژه آورده شود. کلید واژه ها تا حد امکان باید از فهرست سر عنوانهای موضوعی پزشکی (MeSH) به آدرس http://www.ncbi.nlm.nih.gov/mesh/ انتخاب شوند.

 مقدمه: مقدمه باید دربرگیرنده بیان مساله، ضرورت انجام مطالعه، پژوهش های مرتبط گذشته و توجیه انجام مطالعه حاضر و هدف یا اهداف پژوهش باشد.

روش: روش باید در برگیرنده موارد زیر باشد.

 •  روش اجرا (نوع مطالعه، مشخصات سیستم به طور کامل، محیط پژوهش، جامعه و نمونه مورد مطالعه، روش نمونه گیری وتخصیص نمونه ها، مواد به کار رفته)
 •   روش وابزار گردآوری داده ها (ابزار گردآوری، نحوه تدوین و طراحی ابزار، روایی و پایایی ابزار)
 •   روش تجزیه و تحلیل داده ها (روشهای آماری و نرم افزار مورد استفاده، آزمونهای آماری و مورد استفاده از آنها) و ملاحظات اخلاقی باشد.

نتایج

 •  یافته های حاصل از تحقیق باید در قالب متن، جدول، نمودار،تصویر و نقشه به طور کامل و بدون بحث، بیان گردد
 • مطالب مطرح شده در متن، جداول و نمودارها، تصاویر و نقشه ها نباید تکراری باشد .
 •  جداول و نمودارها، باید از نظر آماری به صورت کاملاً گویا و صحیح ارایه گردد.
 • جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه ها باید دارای شماره و عنوان واضح، گویا و کوتاه باشند. عنوان جداول در بالای آنها و عناوین نمودار ها، تصاویر و نقشه ها در زیر آنها نوشته شود. هر گونه کلمه نامصطلح یا اختصار باید با استفاه از زیرنویس در زیر جداول، نمودارها، تصاویر و نقشه ها توضیح داده شود.

بحث و نتیجه گیری: ساختار بحث باید شامل موارد زیر باشد :

 • ذکر یافته های اصلی پژوهش
 •  توصیف یافته های پژوهش و مقایسه آنها با تحقیقات انجام شده قبلی
 •  دلایل احتمالی تایید یا رد یافته های دیگران
 •  نقاط قوت و ضعف مطالعه و محدودیت های پژوهش
 •  توصیف یافته های غیر منتظره
 •  کاربرد یافته ها
 • نتیجه گیری نهایی

تشکر و قدردانی: در این قسمت نویسنده یا گروه نویسندگان میتوانند از افراد یا مؤسساتی که به نحوی در انجام مطالعه یا تدوین مقاله همکاری نموده اند، تقدیر به عمل آورند . البته استفاده یا عدم استفاده این قسمت در متن مقاله به دلخواه نویسندگان است .
تعارض منافع
حمایت مالی
کد اخلاق : 
*درج کد اخلاق برای تمام مقالات به غیر از مقالات مروری الزامی می باشد. در صورتیکه مقاله ارسالی فاقد کد اخلاق باشد به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
سهم مشارکت نویسندگان

 منابع و مآخذ:

 •  تمامی منابع باید به انگلیسی و طبق فرمت زیر باشد.
 •  منابع در متن مقاله به ترتیب استفاده در متن، داخل کروشه شماره گذاری شوند.
 •  نام مجلات باید بصورت مخفف نوشته شود. مثال: International Journal of Medical Informatics: Int J Med Inform

شیوه رفرنس نویسی

*استناد به مقاله تا 6 نویسنده:
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان. عنوان مقاله. عنوان مجله. سال انتشار مجله؛ دوره(شماره): شماره صفحات.

 مثال: Ammenwerth E, Schnell-Inderst P, Machan C, Siebert U. The effect of electronic prescribing on medication errors and adverse drug events: a systematic review. J Am Med Inform Assoc. 2008; 15(5): 585-600.

*استناد به مقاله با بیش از 6 نویسنده:
مانند استناد به مجلات با شش نویسنده است فقط بعد از نویسنده ششم واژه " et al. " اضافه شود.

Garg AX, Adhikari NK, McDonald H, Rosas-Arellano MP, Devereaux PJ, Beyene J, et al. Effects of computerized clinical decision support systems on practitioner performance and patient outcomes: a systematic review. JAMA. 2005; 293(10): 1223-38.


* استناد به کتاب:
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان. عنوان کامل کتاب. نوبت چاپ. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار کتاب.

مثال: Murray PR, Rosenthal KS, Kobayashi GS, Pfaller MA. Medical microbiology. 4th ed. St. Louis: Mosby; 2002.


 *استناد فصلی از کتاب که هر فصل آن دارای نویسنده یا نویسندگانی مجزا است:
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان فصل. عنوان فصل. :In نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستار اول کتاب، نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستار دوم کتاب، .editors عنوان کامل کتاب. شماره ویرایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار کتاب. p . صفحه اول فصل - صفحه آخر فصل.

مثال: Meltzer PS, Kallioniemi A, Trent JM. Chromosome alterations in human solid tumors. In: Vogelstein B, Kinzler KW, editors. The genetic basis of human cancer. New York: McGraw-Hill; 2002. p. 93-113. 

 • در صورتیکه از منابع فارسی استفاده می شود در انتهای رفرنس کلمه Persian اضافه شود.
 مثال: Saeedbakhsh S, Ehteshami A, Kasaei Isfahani M. Evaluating the Medical Records Module of the Selected Hospital Information System Software in Hospitals of Isfahan University of Medical Sciences, Iran,According to ISO 9241-10. Health Information Management. 2012; 9(4): 490-501. Persian. 
 

*ترجمه کتاب:
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان اصلی. نام کتاب. ترجمه ی ( Translated by ) نام و نام خانوادگی مترجم. محل انتشار کتاب ترجمه شده: نام ناشر کتاب ترجمه شده؛ سال انتشار.

 Carter M. Operation Research in Healthcare. Translated by Sima Ajami. Isfahan: Roshd Publisher; 2013. Persian.
 

*استناد به سازمان به عنوان نویسنده :
 چنانچه در معرفی کتاب یا مقاله نام سازمان به عنوان نویسنده باشد نام آن سازمان آورده می شود و بقیه اطلاعات کتابشناختی به شکل بیان شده در بالا تنظیم می گردد.

Diabetes Prevention Program Research Group. Hypertension, insulin, and proinsulin in participants with impaired glucose tolerance. Hypertension. 2002; 40(5): 679-86.


*کل مجموعه مقالات همایش:
 نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستاران، .editors عنوان مجموعه مقالات. شماره و عنوان سلسله همایش؛ سال و ماه و روز (های) همایش؛ شهر همایش، کشور همایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار مجموعه مقالات.

 مثال: Harnden P, Joffe JK, Jones WG, editors. Germ cell tumours. Proceedings of the 5th Germ Cell Tumour Conference; 2001 Sep 13-15; Leeds, UK. New York: Springer; 2002.


 *یکی از مقالات همایش:
 نام خانوادگی و حرف اول نام نویسندگان. عنوان مقاله. :In نام خانوادگی و حرف اول نام ویراستاران، editors . عنوان مجموعه مقالات. شماره و عنوان سلسله همایش؛ سال و ماه و روز(های) همایش؛ شهر همایش، کشور همایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار مجموعه مقالات. p . صفحه اول مقاله صفحه آخر مقاله.

 مثال: Christensen S, Oppacher F. An analysis of Koza's computational effort statistic for genetic programming. In: Foster JA, Lutton E, Miller J, Ryan C, Tettamanzi AG, editors. Genetic programming. EuroGP 2002: Proceedings of the 5th European Conference on Genetic Programming; 2002 Apr 3-5; Kinsdale, Ireland. Berlin: Springer; 2002. p. 182-91.


*استناد به پایان نامه:
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده. عنوان کامل پایان نامه [مقطع پایان نامه] . شهری که دانشگاه در آن قرار دارد: نام دانشگاه؛ سال دفاع پایان نامه.

مثال: Borkowski MM. Infant sleep and feeding: a telephone survey of Hispanic Americans [Dissertation]. Mount Pleasant (MI): Central Michigan University; 2002.

* استناد به منابع موجود در اینترنت:
نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده یا نویسندگان. عنوان متن. [سال ماه و روز استناد]. Available from : نشانی اینترنتی

مثال: McCook A. Pre-diabetic Condition Linked to Memory Loss. [cited 2011 Mar 16]. Available http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/news/fullstory.html

 • در صورتیکه صفحه اینترنتی نویسنده ندارد، ابتدا عنوان مطلب را درج نمایید.

برای کسب اطلاعات در مورد شیوه رفرنس دهی سایر منابع می توانید به آدرس http://www.nlm.nih.gov/bsd/uniform_requirements.html مراجعه نمایید.

 واژه های اختصاری:

 •  فقط از اختصارات قراردادی استاندارد استفاده کنید.
 •  از نوشتن کلمات اختصاری در عنوان و چکیده خودداری نمایید.
 •  اصطلاح کامل اختصارات استفاده شده در اولین بار استفاده، در متن بایستی آورده شود، مگر اینکه یک استاندارد اندازه گیری باشد .
 •  اسامی افراد خارجی در متن به زبان انگلیسی آورده شود.


 شرایط پذیرش مقالات (تعهدات نویسنده):

 •  پذیرش مسؤولیت محتوای مقاله و هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق  مولف به عهده نویسندگان می باشد.
 •  حق نشر مقاله و اجازه درج پرسشنامه یا ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق به مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی تفویض می گردد.
 •   مقاله نباید هنگام ارسال به مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی تا زمان اعلام نظر نهایی، در مجله دیگری چاپ شده یا تحت بررسی باشد.
 •   در صورتیکه مقاله قبلا به زبان انگلیسی چاپ شده و ترجمه آن به این مجله ارسال می گردد، حتما با ذکر آدرس محل چاپ نسخه انگلیسی مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی مطلع گردد.
 •   چاپ مقالات چاپ شده در این مجله در مجلات انگلیسی زبان با اخذ مجوز از هر دوی مجلات انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی و مجله مقصد بلامانع است.
 •  مسولیت عدم ذکر نام مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش به عهده نویسندگان مقاله می باشد.
 •  در صورت عدم رعایت معیارهای اخلاقی و حفظ حقوق شرکت کنندگان در تحقیق، این مجله از چاپ مقاله معذور خواهد بود.
 •   نویسندگان مقاله در مقابل کسانی که از آنها در بخش تقدیر با نام تشکر می کنند، مسؤولیت پاسخ گویی دارند.

چگونگی داوری مقالات

 •   مقالات توسط شورای سردبیری مورد بررسی، نقد و ارزیابی قرار خواهد گرفت. این شورا در تغییر و اصلاح مقالات آزاد هستند.
 •    مقاله‌های دریافتی توسط حداقل دو داور که هویتشان مکتوم است و با توجه به چک لیست ارزیابی مقالات، داوری خواهد گردید.
 •    مجله سعی می کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن، نتیجه کارشناسی مقاله را به اطلاع نویسندگان مقاله برساند.
 •    پس از انجام اصلاحات پیشنهاد شده، مقاله مجدداً مورد بررسی کارشناسان قرار می گیرد.
 •    به محض تأیید نهایی مقاله، نامه پذیرش چاپ مقاله در مجله برای نویسندگان ارسال می گردد.

اعلام تعارض در منافع:

 نویسندگان بایستی هرگونه کمک مالی دریافتی وتعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود، اما گزارش آن الزامی است.

روش ارسال مقالات:

پژوهشگران و صاحبنظران محترم می توانند مقالات خود را با رعایت اصول و موارد ذکر شده از طریق وب سایت مجله به نشانی (www.jhbmi.ir)  ارسال نمایند. رعایت نکردن موارد ذکر شده موجب عدم پذیرش و یا تاخیر در مراحل بررسی مقالات دریافتی خواهد شد.

توجه
فرآیند بعد از پذیرش مقالات:

بعد از پذیرش نهایی مقاله نویسندگان محترم بایستی به صفحه شخصی خود در وب سایت
مجله به نشانی (www.jhbmi.ir) مراجعه نمایند و در قسمت پرونده مقاله یک فایل صوتی آپلود نمایند. در این فایل صوتی نویسنده بایستی توضیح مختصر، قابل فهم و صریحی از هدف، روش انجام پژوهش و نتیجه گیری نهایی به زبان فارسی ارائه نماید. مدت زمان این فایل حداقل 3 دقیقه و حداکثر 5 دقیقه می باشد. فرمت های مجاز برای ارسال این فایل mp3 و m4a می باشد. هم چنین حداکثر حجم مجاز برای آپلود این فایل صوتی 1000 کیلو بایت است. به منظور آشنایی با نحوه فراگذاری فایل صوتی اینجا کلیک نمائید.
لازم به ذکر است براساس سیاست های جدید شورای سردبیری ارائه فایل صوتی برای تمامی مقالات پذیرفته شده الزامی می باشد. علاوه بر این، نویسندگان محترم نباید عین متن چکیده را روخوانی نمایند بلکه باید به زبان روان و قابل فهم مطالب ارائه شوند.


دفعات مشاهده: 23185 بار   |   دفعات چاپ: 1940 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Health and Biomedical Informatics

Designed & Developed by : Yektaweb