مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی- هیات تحریریه
اعضای هیات تحریریه ( به ترتیب حروف الفبا)

حذف تصاویر و رنگ‌ها
دکتر لیلا احمدیان

دکترای انفورماتیک پزشکی

 دانشیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 ahmadianle@yahoo.com

دکتر سعید اسلامی

دکترای داروسازی، دکترای انفورماتیک پزشکی

استادیار گروه انفورماتیک پزشکی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

EslamiS@mums.ac.ir

دکتر حسن اشرفی ریزی

دکترای کتابداری و اطلاع رسانی

دانشیار گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

hassanashrafi@mng.mui.ac.ir

دکتر مهدی افتخاری

دکترای هوش مصنوعی

دانشیار گروه  مهندسی کامپیوتر

دانشکده ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه شهید باهنر کرمان

m.eftekhari@uk.ac.ir

دکتر محمدرضا امیر اسماعیلی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشیار گروه مدیریت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

mohammadreza.amiresmaili@gmail.com

دکتر کامبیز بهاءالدین بیگی (سردبیر مجله)

دکترای پزشکی، دکترای انفورماتیک پزشکی

 دانشیارگروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

kambizb321@gmail.com

دکتر حبیب الله پیرنژاد

دکترای پزشکی، دکترای انفورماتیک پزشکی

دانشیارگروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

pirnejad.h@umsu.ac.ir

دکتر علی اکبر حقدوست

دکترای پزشکی، دکترای اپیدمیولوژی

 استاد گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

ahaghdoost@gmail.com

دکتر رضا خواجوئی

دکترای انفورماتیک پزشکی

دانشیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

r.khajouei@yahoo.com

دکتر رضا دهنوی

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشیار گروه مدیریت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

rdehnavi@gmail.com

دکتر بهلول رحیمی

دکترای انفورماتیک پزشکی

دانشیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

bahlol.rahimi@gmail.com

دکتر بلال صادقی

دکترای بیوانفورماتیک

استادیار گروه بهداشت و مواد غذایی

دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

sadeghi.balal@gmail.com
 
دکترحسین صافی زاده

دکترای پزشکی اجتماعی

دانشیار  گروه پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

Hsafizadeh@kmu.ac.ir

دکتر فرحناز صدوقی

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

دانشیار گروه مدیریت اطلاعات سلامت                                                        

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

sadoughi.f@iums.ac.ir 

دکتر مهناز صمد بیک

دکترای مدیریت اطلاعات سلامت

استادیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان

mahbeik@gmail.com

دکتر مسعود طوسی

دکترای انفورماتیک پزشکی

دانشگاه کبک، مونترال، کانادا

massoudtoussi@gmail.com

دکتر بهشید گروسی

متخصص اعصاب و روان

دانشیار گروه پزشکی اجتماعی

دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

bgarrusi@kmu.ac.ir

دکتر علی مسعودی نژاد

فوق دکترای بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی
دانشیار، مرکز تحقیقات بیوشیمی- بیوفیزیک، دانشگاه تهران

amasoudin@ibb.ut.ac.ir

دکتر محمود نکوئی مقدم

دکترای مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

استاد گروه مدیریت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

m_nekooei@kmu.ac.ir

دکتر محترم نعمت اللهی

دکترای مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی

دانشیار گروه فناوری اطلاعات سلامت

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

nemat@sums.ac.ir

دکتر محمد حسین یارمحمدیان

دکترای مدیریت و برنامه ریزی آموزشی

استاد گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

yarmohamadian@mng.mui.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی:
http://jhbmi.ir/find.php?item=1.41.19.fa
برگشت به اصل مطلب