Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Health and Biomedical Informatics

مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکیVolume 6, Number 1 (2019-6)


The Necessity of Integration of Internet of Things and Fog Computing for Providing Safe Healthcare Services
ضرورت یکپارچه سازی اینترنت اشیاء و محاسبات مه به منظور ارائه خدمات مراقبت بهداشتی مطمئن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Future Studies in the Field of Health Information Technology
مروری بر مطالعات آینده پژوهی در حوزه فناوری اطلاعات سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics Study of the Effect of Brain-derived Neurogenic Factor (BDNF) on Gene Expression in SH-SY5Y Cell Line
بررسی بیوانفورماتیکی تأثیر فاکتور نورون‌زایی مشتق ‌شده از مغز بر میزان بیان ژن در رده سلولی SH-SY5Y
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Combination Method of Centrality Measures and Biological Properties to Improve Detection of Protein Complexes in Weighted PPI Networks
یک روش ترکیبی اندازه‌های مرکزیت و خواص زیستی برای بهبود تشخیص کمپلکس‌های پروتئینی در شبکه‌های PPI وزنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Decision Support System for Diagnosis of Diabetes and Hepatitis, based on the Combination of Particle Swarm Optimization and Firefly Algorithm
سیستم تصمیم‌یار پزشکی برای تشخیص بیماری دیابت و هپاتیت مبتنی بر ترکیب بهینه‌سازی اجتماع ذرات و الگوریتم کرم شب‌تاب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of Mobile Users with mobile Application "Identification, Prevention, and Control of Bed Bugs": Designing and Developing Mobile Health Application
بررسی میزان رضایتمندی از برنامه مبتنی بر تلفن همراه «‌شناسایی، پیشگیری و کنترل ساس تختخواب» در بین کاربران: طراحی و ساخت نرم‌افزار سلامت همراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diabetes Prediction by Optimizing the Nearest Neighbor Algorithm Using Genetic Algorithm
پیش‌بینی دیابت با بهینه‌سازی الگوریتم نزدیک‌ترین همسایه توسط الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of the Picture Archiving and Communication System Implementation on the Diagnosis Accuracy of Emergency Physicians in CT Scan Examinations
تأثیر پیاده‌سازی سیستم ذخیره و انتقال تصاویر بر صحت تشخیص پزشکان بخش اورژانس در معاینات سی‌تی‌اسکن
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2019-3)


Feasibility Study for the Establishment of Telemedicine: A Review Study and a Suggestion for Iran
امکان‌سنجی برای استقرار پزشکی از راه دور: مطالعه مروری و ارائه پیشنهاد برای ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Bioinformatics Study of the miR-200 Family and the Target Genes in Prostate Cancer
مطالعه بیوانفورماتیک اعضای خانواده miR-200 و ژن‌های هدف آن در سرطان پروستات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Twitter Users' Attitudes about Flu Vaccine based on the Content and Sentiment Analysis of the Sent Tweets
تشخیص نگرش کاربران توییتر در مورد واکسن آنفولانزا بر اساس تحلیل محتوا و احساسات توییت‌های ارسالی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Blood Glucose Concentration using Near Infrared Spectroscopy: Early Findings
اندازه‌گیری غلظت قند‌خون با استفاده از روش طیف‌سنجی مادون قرمز نزدیک: یافته‌های اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Three Decision-Making Models in Differentiating Five Types of Heart Disease: A Case Study in Ghaem Sub-Specialty Hospital
مقایسه سه مدل تصمیم‌گیری در افتراق پنج نوع بیماری قلبی (مطالعه موردی: بیمارستان فوق تخصصی قائم کرج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Abnormal Behaviors in Patients with Dementia and Preliminary Symptoms in Smart Home
تشخیص رفتارهای غیرعادی در بیماران زوال عقل و بررسی علائم اولیه آن در خانه هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Data Mining Models for Differential Diagnosis of Iron Deficiency Anemia and β-thalassemia Minor
استفاده از تکنیک‌های داده کاوی جهت تشخیص افتراقی بیماری‌های فقر آهن و بتا-تالاسمی مینور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing an Appropriate Architecture for Decision Support Systems in the Field of Complex Chronic Care: Micro-Services Based Software Architecture in Kidney Transplant Care
پیشنهاد معماری مناسب سامانه‌های تصمیم‌یار پزشکی در حیطه مراقبت‌های پیچیده بیماری‌های مزمن: استفاده از میکروسرویس‌ها در مراقبت بیماران پیوند کلیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2018-12)


Comparison of Wild Type and Mutated (mHuIFN-β 27-101) Interferon Binding to the IFNRA Receptor by Molecular Docking
مقایسه اتصال اینترفرون ‌بتای طبیعی و جهش‌یافته (mHuIFN-β 27-101) به پذیرندهIFNRA به کمک داکینگ مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Development and Implementation of Twins Registry in Iran
ضرورت اجرا و راه اندازی رجیستری دوقلوها در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining Fuzzy Logic Parameters by using Genetic Algorithm for the Diagnosis of Liver Disease
تعیین پارامترهای منطق فازی با بکارگیری الگوریتم ژنتیک برای تشخیص بیماری کبد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effective Factors on the Adoption of Mobile Health Technology: A Case Study on Pregnant Women's Application
شناسایی عوامل مؤثر در پذیرش فناوری سلامت همراه مورد مطالعه: برنامه کاربردی مادران باردار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using GBC Algorithm to Optimize Support Vector Machine Parameters for Predicting the Relationship between Cancer and Cardiac Infarction: A Case Study
بهینه‌سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم GBC جهت پیش‌بینی ارتباط آنفارکتوس قلبی و سرطان: مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Analysis and Identification of High Risk Areas of Human Brucellosis by Spatial Autocorrelation Measurement Methods
تحلیل مکانی و شناسایی مناطق پرخطر بیماری بروسلوز انسانی با استفاده از روش‌های اندازه‌گیری خودهمبستگی مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigation the Effect of Emotional Control and Extroversion on Severity of Central Serous Retinopathy in Patients Using fuzzy logic algorithm
بررسی تأثیر کنترل هیجانی و برون‌گرایی بر شدت اثر رتینوپاتی سروز مرکزی در بیماران توسط الگوریتم منطق فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Proposed Model based on Information Technology for Parents’ Education to Improve Child Safety
مدل پیشنهادی به کار گیری فناوری‌های اطلاعاتی در آموزش والدین به منظور ارتقاء ایمنی کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2018-9)


Review of the Approaches and Techniques of Text Mining in Clinical Documentation
مروری بر رویکردها و تکنیک‌های متن‌کاوی در مستندات بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and Extraction of Potential Promoter/Enhancer Interactions in Genome of Cancer Patients using an Evolutionary Multi-Objective Algorithm
کاوش و استخراج برهم‌کنش‌های پروموتر/انهنسر بالقوه در ژنوم افراد سرطانی با استفاده از یک الگوریتم چندهدفه تکاملی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Detection of Type2 Diabetes using C4.5 Decision Tree
تشخیص بیماری دیابت نوع2 با استفاده از درخت تصمیم C4.5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Education via Mobile Phones on Procrastination of Iranian Users: Designing a Treatment Aid Application
تأثیر روش آموزش از طریق تلفن همراه بر اهمال‌کاری کاربران ایرانی: طراحی و تولید اپلیکشین کمک درمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Coronary Heart Disease using Mixture of Experts Method
تشخیص بیماری عروق کرونر قلب با استفاده از روش ترکیب خبره‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Related to the Acceptance of Radio Frequency Identification Technology in Health Information Management Departments of Hospitals Affiliated to Iran University of Medical ‎Sciences
عوامل مرتبط با پذیرش فن‌آوری شناسایی با امواج رادیویی در بخش مدیریت اطلاعات بیمارستان‌های تابعه دانشگاه علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Performance of Data Mining Algorithms in Predicting Coronary Artery Diseases
مقایسه عملکرد الگوریتم‌های داده‌کاوی در پیش‌بینی بیماری عروق کرونر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of the Effect of Feature Selection and Different kernel Functions on SVM Performance for Breast Cancer Diagnosis
ارزیابی تأثیر انتخاب ویژگی و توابع کرنل مختلف در عملکرد SVM برای تشخیص سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2018-6)


Geographical Information Systems in Health: Introduction and Application
سیستم های اطلاعات جغرافیایی در سلامت: معرفی و کاربرد آن‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Documenting Nursing Reports Using Speech Recognition Technology: Benefits, Barriers, Challenges and Facilitators
مستندسازی گزارش‌های پرستاری با استفاده از فناوری تشخیص گفتار ( مزایا، موانع و چالش‌ها و تسهیلگرها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Prediction Methods of Interaction Sites of Antibody-Protein Complexes Based on Artificial Intelligence
مروری بر روش‌های پیش‌بینی سایت‌های تعامل کمپلکس‌های آنتی‌بادی–پروتئین مبتنی بر هوش مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

New Feature Extraction Method for Precision Improvement in Emotion Detection Using EEG Signals
بهبود دقت در تشخیص احساسات با استفاده از سیگنال‌های EEG با نوآوری در ترکیب استخراج ویژگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identifying and Prioritizing the Effective Factors in Commercialization of Mobile Health
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تجاری سازی سلامت همراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Diagnosis of Leukemia Type by Machine Learning: Dimension Reduction and Balancing
تشخیص نوع لوسمی به کمک یادگیری ماشین: کاهش ابعاد و متوازن‌سازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Artificial Intelligence Models and Classical Statistics Models of Time Series in Forecasting the Number of Hospital Inpatient Admissions
برازش مدل‌های هوش مصنوعی و آمار کلاسیک سری زمانی جهت پیش‌بینی تعداد بیماران بستری بیمارستان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Conceptual Modeling and Evaluation of Tele- Psychotherapy System based on Self-inventory for Patients with Depression
مدل‌ مفهومی و ارزیابی سامانه پایش ازراه دور روان‌درمانی مبتنی بر خود گزارش‌دهی برای بیماران مبتلا به افسردگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2018-3)


Application and Role of Ontologies in Biomedical Information Retrieval Systems
کاربرد و نقش هستان‌شناسی در نظام‌های بازیابی اطلاعات زیست‌پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Mobile Technology in Iran Healthcare System: A review study
نقش به کارگیری تلفن همراه در مراقبت بهداشتی کشور ایران، یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Phylogenetic Analysis of Nocardia spp. using 16S rRNA, hsp65 and gyrB Genes
تجزیه و تحلیل فیلوژنتیکی گونه‌های نوکاردیا با استفاده از ژن‌های 16S rRNA، hsp65 و gyrB
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Method for the Diagnosis of Metabolic Syndrome based on KNN Data Mining Algorithm: A case study in Shohada-ye Kargar Hospital in Yazd, Iran
ارایه روشی جهت تشخیص سندرم متابولیک بر مبنای الگوریتم داده کاوی KNN، مطالعه موردی: بیمارستان شهدای کارگر یزد
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Re-designing and Evaluation of Tele-dermatology Software for Skin Diseases
طراحی مجدد و ارزیابی نرم افزار تله درماتولوژی برای بیماری‌های پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Breast Cancer Using Data Mining Methods
مدل‌سازی بیماری سرطان پستان با استفاده از روش‌های مبتنی بر داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing the Efficiency of Using CCU Beds of Hospitals through Optimization and Combination of Genetic Algorithm and Imperialist Competitive
افزایش راندمان استفاده از تخت‌های بخش CCU بیمارستان با استفاده از بهینه‌سازی و ترکیب الگوریتم‌های ژنتیک و رقابت استعماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Satisfaction of Urban Family Physicians and Health Care Providers in Fars and Mazandaran Provinces from Integrated Health System
رضایت‌مندی پزشکان خانواده شهری و مراقبین سلامت استان‌های فارس و مازندران از سامانه یکپارچه بهداشت (سیب)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2017-12)


Application of Cloud Computing in Health and its Review in Iran
کاربرد محاسبات ابری در سلامت و بررسی آن در ایران
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Heart Failure Management via Mobile Phones: A Systematic Review
مدیریت بیماران نارسائی قلبی با استفاده از گوشی‌های موبایل: مرور نظام مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on the Effect of Seven Different Compounds of Cannabis Extract on the Accumulation of Amyloid Peptide in Alzheimer's Disease through Molecular Simulations
تأثیر هفت ترکیب مختلف موجود در عصاره شاهدانه بر میزان تجمع پپتید آمیلوئید موجود در بیماری آلزایمر از طریق شبیه‌سازی مولکولی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Thematic Categorization of Mobile Health Software Packages and their Priority from the Perspective of Iranian Physicians
دسته‌بندی موضوعی نرم‌افزارهای سلامت همراه و اولویت‌بندی آن‌ها از دیدگاه پزشکان ایرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hybrid Method for Query Recommendation in Recommender Systems
روشی ترکیبی به‌منظور توصیه پرس‌وجوهای پزشکی در سیستم‌های توصیه‌گر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Fuzzy Logic Intelligence System for Driver's Health Assessment
طراحی سیستم هوشمند سنجش سلامت رانندگان با استفاده از منطق فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Web-based Information Intervention in Caregiving Burden in Caregivers of Patients with Dementia
بررسی تأثیر ارائه اطلاعات سلامت مبتنی بر وب بر بار مراقبتی مراقبین خانوادگی بیماران مبتلا به دمانس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Modeling Personal Health Record Systems based on Health Social Network
طراحی و مدل‌سازی سامانه پرونده سلامت شخصی مبتنی بر شبکه اجتماعی سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2017-9)


De-identification of Electronic Health Records Using Machine Learning Algorithms
شناسه‌زدایی پرونده الکترونیک سلامت با استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین: یک مرور نظام‌مند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of L/R Hand Motor Imagery in Brain Computer Interfaces Using Feature Selection by Metaheuristic Algorithms
طبقه‌بندی سیگنال‌های مغزی تصور حرکت دست چپ و راست در سامانه‌های واسط مغز و رایانه با استفاده از انتخاب ویژگی به کمک الگوریتم‌های فرا ‌ابتکاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Drug Delivery System for Regulation of Blood Pressure Using Fuzzy Controller
طراحی سیستم تحویل دارو برای تنظیم فشارخون با کمک کنترلر فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Performance of Health Information Management Department in Valiassr Hospital
بررسی عملکرد بخش مدیریت اطلاعات سلامت بیمارستان ولیعصر (عج)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Crimean-Congo Fever Using C4.5 Decision Tree
تشخیص بیماری تب کریمه‌کنگو با استفاده از درخت تصمیم C4.5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective Factors on Success of E-learning in Medical Sciences Fields
بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری الکترونیکی در رشته‌های علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimizing and Cost-effective Analysis of Medication Treatment of Type 2 Diabetes for Prevention of Hypoglycemia Using Markov Decision Process
بهینه‌سازی و تحلیل هزینه‌ای درمان دارویی دیابت نوع 2 برای پیشگیری از هایپوگلیسمی با رویکرد فرآیند تصمیم ‌مارکوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Successful Step towards Application of Informatics in Nursing in Iran
یک گام موفق به سوی کاربرد انفورماتیک در پرستاری در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2017-6)


challenges of Medical Universities' Journals
چالش‌های مجلات تخصصی در دانشگاه های علوم پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Data Mining Approach based on Neural Network and Decision Tree Methods for the Early Diagnosis of Risk of Gestational Diabetes Mellitus
داده کاوی بر پایه روش‌های شبکه عصبی و درخت تصمیم در تشخیص زود هنگام ریسک ابتلا به دیابت بارداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Provide Interoperability Model to Interact in Hospital Information Systems
ارائه مدل هم‌کنش‌پذیری به منظور ایجاد تعامل در سیستم‌های اطلاعات بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Most Important Factors Affecting Non-Melanoma Skin Cancer Using Data Mining Algorithms
تعیین مهم‌ترین عوامل مؤثر بر سرطان پوست غیرملانومایی با استفاده از الگوریتم‌های داده کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Analysis of the Quality of Patient Drug Information Recording Process at Referral Teaching Hospital Using Six Sigma
بررسی فرآیند ثبت اطلاعات دارویی بیماران بیمارستان آموزشی مرجع در شهر کرمان با استفاده از رویکرد شش سیگما
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Diagnosis of Thyroid Diseases Using Combinati on of Neural Networks through Hierarchical Method
تشخیص بیماری تیروئید با استفاده از ترکیب شبکه‌ های عصبی به روش سلسله مراتبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Required Educational Content in the Development of Educational Mobile Application for Patients with Epilepsy: Perspectives of Patients and Physicians
بررسی محتوای آموزشی مورد نیاز جهت ایجاد برنامه کاربردی- آموزشی برای مبتلایان به صرع: دیدگاه بیماران و پزشکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Heart Disease prediction System using Support Vector Machine
طراحی سیستم پیش‌بینی بیماری قلبی- عروقی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2017-3)


Using Naïve Bayesian Network in Predicting Diseases: A Systematic Review
مرور نظام مند کاربرد شبکه بیزین ساده در پیش‌بینی بیماری‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Computational Analysis of Interactions between Androgen Receptor and Bicalutamide
بررسی بیوانفورماتیکی برهمکنش آندروژن رسپتور با داروی بیکالوتامید
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a System for Detection of Pulmonary Nodules in Lung CT Images Using Support Vector Machine Classifier
طراحی سیستم تشخیص ندول های ریوی از روی تصاویر سی‌تی‌اسکن ریه با استفاده از طبقه‌بندی کننده ماشین بردار پشتیبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection of Coronary Artery Disease Using C4.5 Decision Tree
تشخیص بیماری عروق کرونر قلبی با استفاده از درخت تصمیم C4.5
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multilevel Entity-Based Approach for Medical Diagnosis Support Systems Using Semantic Web Technology for Diagnosis of Diseases with Common Symptom of Chest Pain
روش موجودیت محور چند سطحی جهت سیستم‌های پشتیبان تشخیص پزشکی با استفاده از فناوری معنایی در زمینه تشخیص بیماری‌های با علامت مشترک درد قفسه سینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Electronic Record for Infertile Patients Based on Traditional Medicine Approach
پرونده الکترونیک ناباروری با رویکرد طب سنتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Expert System for Heart Disease Diagnosis Based on Evidence Combination in Data Mining
یک سیستم خبره تشخیص بیماری قلبی مبتنی بر ترکیب شواهد در داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Acceptance and Use of Hospital Information System: A Study on Medical Records Users Based on Unified Theory of Acceptance and Use of Technology
بررسی پذیرش و استفاده از سیستم‌ اطلاعات بیمارستان در بین کاربران بخش مدارک پزشکی با استفاده از مدل UTAUT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2016-12)


A Systematic Review of Wearable Technologies and their Applications in Health
مروری سیستماتیک بر فناوری‌های پوشیدنی و کاربردهای آن درسلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Review of Computer-Aided Detection of Pulmonary Embolism in CT Angiograms
مروری بر سیستم‌های تشخیص خودکار آمبولی ریوی در تصاویر توموگرافی کامپیوتری آنژیو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Standards as Infrastructure for National Electronic Health Record Development: A Comparative Study
استانداردها، زیرساخت توسعه پرونده الکترونیک سلامت ملی: مطالعه تطبیقی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Method of Gene Expression Data Clustering
روش نوین خوشه‌بندی داده‌های بیان‌ژنی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing a Mobile-Based Self-Care Application for Patients with Heart Failure
طراحی و ایجاد برنامه کاربردی خود مراقبتی مبتنی بر موبایل برای بیماران مبتلا به نارسایی قلب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting an Object- Oriented Functional Model for Diabetes Registry Software
ارائه مدل عملیاتی شی‌ءگرا برای سیستم نرم‌افزار دیابت رجیستری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prototyping and Evaluating a Hospital Dashboard based on End-User Satisfaction Model
نمونه‌سازی و ارزیابی یک داشبورد بیمارستانی بر اساس مدل رضایت‌مندی کاربر نهایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Computerized Physician Order Entry System on the Quality of Health Services: The Viewpoints of Physicians and Nurses
تاثیر سیستم ثبت کامپیوتری دستورات پزشک برکیفیت ارائه خدمات درمانی: دیدگاه پزشکان و پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2016-9)


Mobile Health for Diagnosis and Management of Skin Lesions
سلامت همراه در تشخیص و مدیریت بیماری‌های پوستی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ergonomics, Musculoskeletal Disorders, and Computer Work
ارگونومی، اختلالات اسکلتی- عضلانی و کار با رایانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Mobile Applications in Delivery of Mental Health Services: A Review Study
نقش اپلیکیشن‌ها‌ی موبایل در ارائه خدمات سلامت روان‌: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of the Evolutionary Process of the TERT Subunits of Telomerase Between Plants and Vertebrates Using Bioinformatics and Computational Methods
بررسی و مقایسه روند تکاملی زیر واحد TERT تلومراز از گیاهان تا مهره داران با استفاده از روشهای بیوانفورماتیکی و محاسباتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Study of Interactions between Amyloid-Beta Precursor Protein and Functional Nanomotors as a New anti-Alzheimer's Disease Strategy by Modeling and Computer Simulation
مطالعه برهم‌کنش‌های نانو موتورهای عملکردی و پروتئین پیش‌ساز آمیلوئید بتا به عنوان استراتژی نوین ضد آلزایمر توسط مدل‌سازی و شبیه‌سازی رایانه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determinants of Physicians' Technology Acceptance for e-health in Healthcare Setting
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری در میان پزشکان برای سلامت الکترونیک در محیط بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Relationship between Components of Metabolic Syndrome and Nutritional Indices in Adolescents Using Data Mining Approach
بررسی ارتباط شاخص‌های تغذیه‌ای با اجزای سندروم متابولیک در نوجوانی با رویکرد داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Challenges of Picture Archiving and Communication System from the Users’ Perspective in the Teaching Hospitals Equipped with the System
بررسی موانع و مشکلات سیستم ذخیره و انتقال تصاویر ازدیدگاه کاربران سیستم در بیمارستان‌های آموزشی مجهز به این سیستم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2016-6)


RFID Technology in Healthcare Industry: Its Challenges and Requirements
چالش‌ها و الزامات استقرار فناوری RFID در صنعت مراقبت سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of Data Elements in Psychiatric History and Assessment Forms in Selected Countries
مطالعه تطبیقی عناصر اطلاعاتی تاریخچه و ارزیابی وضعیت روانی در کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Public Libraries on Kerman Health Information Seeking Behavior
بررسی رفتار جستجوی اطلاعات سلامت شهر کرمان و نقش کتابخانه‌های عمومی در این زمینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Light Intensity Adjustment and Noise Removal for Medical Image Enhancement
تنظیم شدت نور و حذف نویز به منظور ارتقاء کیفیت تصاویر پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparative Study of the Goals of Training Programs Related to the Professional Needs from the Viewpoint of Health Information Technology Graduates
بررسی مقایسه‌ای اهداف برنامه‌های آموزشی با نیازهای حرفه‌ای از دیدگاه دانش‌آموختگان رشته فناوری اطلاعات سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Prediction of MicroRNAs (miRNAs) Targets in Breast Cancer Using Bioinformatics Methods
پیش‌بینی اهداف MicroRNAهای دخیل در سرطان سینه با استفاده از روش‌های بیوانفورماتیکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Exploring the Possibility of Using Distance Learning for Nurses
بررسی امکان به کارگیری آموزش از راه دور برای پرستاران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Data Mining on Prediction of Renal Transplantation Survival and Identifying the Effective Factors on the Transplanted Kidney
کاربرد داده کاوی در پیش بینی بقای پیوند کلیه و شناسایی متغیرهای تأثیرگذار در بقای کلیه پیوندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2016-3)


Improvement Interoperability and Integrity of Health Information Systems with the IHE
بهبود تعامل پذیری و یکپارچگی سیستم های اطلاعات سلامت با IHE
| [Abstract-FA] | [PDF-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tele ECG; Applications, Infrastructures and Necessity of Using it
Tele E.C.G: کاربردها، زیرساخت‌ها و ضرورت استفاده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minimum Data Set for Elderly Health: A comparison of Selected Countries
مقایسه حداقل داده‌های سلامت سالمندان در کشورهای منتخب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigate the Attitude of Pathology laboratory Staff toward Using Radio Frequency Identification Technology
بررسی نگرش کارکنان آزمایشگاه‌های پاتولوژی در خصوص به کارگیری فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing an Electronic Medical Record System of Infants in Hospitals of Tabriz University of Medical Sciences
طراحی سامانه مدارک پزشکی الکترونیک نوزادان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Internet booking system in Websites of Health Centers Affiliated with Medical Universities in Iran
ارزیابی سیستم نوبت‌دهی اینترنتی در وب سایت‌های مراکز خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Capability of Anti-RpoD Oligonucleotides in Staphylococcus Aurous to Human Genes Targeting: A Bioinformatics Study
توانایی اولیگونوکلئوتیدهای ضد ژن RpoD در باکتری استافیلوکوک اورئوس در مهار ژن‌های انسانی: یک مطالعه بیوانفورماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Survey on the Compatibility of the Hospital Information Systems’ Content with the Guideline of Minimum Data Set
بررسی مطابقت محتوای سیستم‌های اطلاعات بیمارستان با دستورالعمل حداقل داده‌های ضروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 3 (2015-12)


Health Literacy Instruments for Computer-Based Applications: A Review Article
بررسی ویژگیهای ابزارهای سنجش سواد سلامت با رویکرد مبتنی بر کامپیوتر: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Three Standards of Data Security in Health Systems
مطالعه تطبیقی سه استاندارد امنیت داده در نظام سلامت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Factors Affecting the Adoption of Electronic Medical Record based on Information Technology Adoption Theories: A Review Article
عوامل مؤثر بر پذیرش مدارک پزشکی الکترونیکی براساس تئوری‌های پذیرش فناوری اطلاعات: یک مطالعه مروری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Errors in the Documentation of the Death Certificate: A Case Study
خطاهای موجود در مستندسازی گواهی فوت: یک مطالعه موردی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Access and Satisfaction of Managers and Experts of Abadan Medical School in Capacity Utilization from Computer and the Internet
رضایت‌مندی مدیران و کارشناسان دانشکده‌ علوم پزشکی آبادان در توسعه بهره‌مندی از کامپیوتر و اینترنت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The investigation of TB patients features with K-Means clustering
بررسی ویژگی‌های بیماران مبتلا به سل با استفاده از روش خوشه‌بندی K-Means
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Need and Priority Assessment of Kerman's Teaching Hospitals to Implementation of RFID Technology
نیاز سنجی و تعیین اولویت بیمارستان‌های آموزشی کرمان در خصوص پیاده‌سازی فناوری RFID
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Futures Studies in Health: Choosing the Best Intelligent Data Mining Model to Predict and Diagnose liver Cancer in Early Stage
آینده پژوهی در سلامت: انتخاب بهترین مدل هوشمند مبتنی بر داده کاوی برای پیش بینی و تشخیص سرطان کبد در مراحل اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 2 (2015-9)


A Comprehensive Overview of Biomedical Informatics
ارایه تعریف جامع انفورماتیک زیست پزشکی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

The Role of Social Networks in Healthcare: Applications and Limitations
نقش شبکه‌های اجتماعی در مراقبت بهداشتی : کاربردها و محدودیت‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Radio Frequency Identification (RFID) in Nursing Practice: A Review of Literature
استفاده از فناوری شناسایی به وسیله فرکانس رادیویی (RFID) در حرفه پرستاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Awareness of Patients' Rights Charter among Paramedical Intern Students in Lorestan University of Medical Science
آگاهی دانشجویان دوره کار آموزی در عرصه دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی لرستان از منشور حقوق بیمار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Current State of IT Governance in Education and Training Centers in Iran University of Medical Sciences: A Qualitative Study
حاکمیت فناوری اطلاعات در بیمارستان‌های آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Pharmacy Information System’s (PIS) Performance in Shiraz Hospitals
ارزشیابی عملکرد سیستم‌های اطلاعات داروخانه در بیمارستان‌های شهر شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Survey to Determine the Accuracy Rate of the Neoplasm Coding in Seyed Al-Shohada Hospital of Isfahan
بررسی میزان صحت کدگذاری نئوپلاسم‌ها در بیمارستان آنکولوژی سیدالشهداء اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Domain-Driven Classification Model to Early Detection of Individuals Having High Risk to Develop Colorectal Cancer
توسعه یک مدل رده بندی حوزه محور جهت کشف زود هنگام افراد در خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 1 (2015-6)


The Integration of the Clinical Softwares’ Modules in Health Centers by HL7 CCOW Standard
یکپارچه سازی ماژول‌های جداگانه نرم افزارهای بالینی در مراکز مراقبت سلامت از طریق استانداردHL7 CCOW
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Overview of the Health Information Security Risks in Mobile Devices
مروری جامع بر خطرات تهدید کننده امنیت اطلاعات سلامت در ابزارهای سیار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Systematic Review and the Overview of a Drug Terminological System NDF-RT
مرور ساختار یافته و معرفی سیستم واژه شناسی داروییNDF-RT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Survey of Possibility Deployment of Electronic Medical Record in Shiraz Teaching Hospitals
بررسی امکان استقرار مدارک پزشکی الکترونیکی در بیمارستان‌های آموزشی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Replacement of Missing Values and its Effect on the Classification Accuracy in Medical Data Mining
جانشینی مقادیر مفقود و تأثیر آن بر دقت کلاسه بندی در داده کاوی پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Situation of Speech Therapy Information Management in Rehabilitation Centers Affiliated with Tabriz University of Medical Science
وضعیت مدیریت اطلاعات گفتار درمانی در مراکز توانبخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of the Performance of the Laboratory Information System (LIS) Based on the Standards of the American National Standards Institute (ANSI)
ارزیابی عملکرد سیستم اطلاعات آزمایشگاه براساس استانداردهای انجمن ملی آمریکا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Affecting the Intention to Use Electronic Medical Records from the Perspective of Top and Middle Managers of Shiraz Teaching Hospitals
عوامل مؤثر بر قصد استفاده از مدارک پزشکی الکترونیکی از دیدگاه مدیران ارشد و میانی بیمارستان‌های آموزشی شیراز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 2 (2015-3)


Investigation of Zahedan University of Medical Sciences Students’ Views on the Impact of Information Technology on Students’ Mental Health
بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در مورد تأثیر فنآوری اطلاعات بر سلامت روان دانشجویان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Factors Associated with Length of Hospital Stay: A Systematic Review
بررسی عوامل مرتبط با طول مدت اقامت بیمارستانی: یک مرور سیستماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Utilization of Telemental Health Services from the Viewpoints of Psychology Students of Zahedan Universities
دیدگاه دانشجویان رشته روان‌شناسی دانشگاه‌های زاهدان در خصوص به‌کارگیری خدمات سلامت روان از راه دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Systematic Design of the Minimum Data Set Storage: An Essential Need to Create Purposed for Archiving
طراحی نظام‌مند حداقل مجموعه داده‌های بایگانی: نیازی ضروری جهت ایجاد بایگانی‌های هدفمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Medical Graduate Basic Sciences Students of Kerman University Attitudes Toward Medical Librarians Services in Searching and Retrieval Information
نگرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی کرمان در خصوص ارائه خدمات کتابدار پزشکی در جستجو و بازیابی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Association Rules for the Detection of Risk Factors in Gastric Cancer
استفاده از قوانین انجمنی جهت کشف عوامل خطر در بروز سرطان معده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Designing and Evaluation of the Local Cardiovascular Terms Coding System Based on Concept Mapping
طراحی و ارزیابی سامانه کدگذاری بومی اصطلاحات تشخیصی قلب و عروق مبتنی بر نگاشت مفهومی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effective Factors in Adopting Picture Archiving and Communication System in Shiraz Educational Hospitals Based on Technology Acceptance Model
بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش سیستم ذخیره و انتقال تصاویر در بیمارستان‌های آموزشی شیراز براساس مدل پذیرش فن‌آوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 1, Number 1 (2014-12)


سیستم‌های پشتیبان تصمیم و ارتقای کیفیت مراقبتهای پزشکی
سیستم‌های پشتیبان تصمیم و ارتقای کیفیت مراقبتهای پزشکی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Use of Telemedicine in the Diagnosis of Skin Diseases: Review of Clinical Outcomes
کاربرد پزشکی از راه دور در تشخیص بیماری­های پوستی: مروری بر نتایج بالینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling a Data Mining Decision Tree and Propose a New Model for the Diagnosis of Skin Cancer by Immunohistochemical Staining Methods
مدلسازی درخت تصمیم گیری بر اساس روشهای داده کاوی و پیشنهاد یک مدل جدید در تشخیص سرطان پوست با دو روش رنگ آمیزی ایمونوهیستوشیمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing Information Content for the Documentation of Surgery Cancellation Reasons in Hospital Information System
طراحی محتوای اطلاعاتی برای ثبت دلایل لغو اعمال جراحی در سیستم اطلاعات بیمارستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Statistical Analysis of Encryption Quality for Medical Images Based on Rijndael Encryption Algorithm Using Both Static and Chaotic Cipher Key
آنالیز کیفیت رمزنگاری تصاویر پزشکی مبتنی بر الگوریتم راین دال با کلید رمزنگاری یکسان و آشوب گونه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Prognostic Model Based on Data Mining Techniques to Predict Breast Cancer Recurrence
ایجاد یک مدل پیش­ آگهی مبتنی بر داده­ کاوی برای پیش­ بینی عود مجدد سرطان پستان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fuzzy Expert System for Diagnosis of Bacterial Meningitis from Other Types of Meningitis in Children
سیستم خبره فازی تشخیص مننژیت باکتریال از سایر انواع مننژیت در کودکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Impact of Automation on Performance and Work Processes in Shahroud University of Medical Sciences
تأثیر اتوماسیون اداری بر عملکرد و فرآیندهای کار در دانشگاه علوم پزشکی شاهرود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Success Factors and Challenges for Establishing the Princess Alexandra Hospital Tele- Endocrinology Clinic in Brisbane, Australia: A Qualitative Study
عوامل موفقیت و چالش ­های راه ­اندازی کلینیک تله­ مدیسین دیابت و غدد درون­ ریز بیمارستان دانشگاهی پرنسس الکساندرا در شهر بریزبن استرالیا: یک مطالعه کیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles